Logg inn på Proff Forvalt

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

S

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Selskap med begrenset ansvar (BA)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Selskap med delt ansvar (DA)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Signatur:

Kommentar: Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold. Signaturrett kan tildeles rolleinnehaver(e), navngitte personer eller enheter.

I motsetning til andre fullmaktsforhold er signaturfullmakten ubegrenset, dvs. at den signaturberettigede kan representere selskapet i alle saker som vedkommer det. Signaturfullmakten er vanligvis knyttet sammen med retten til å tegne selskapets firma, dvs. å undertegne avtaler m.m. i selksapets navn.

I selskaper som har styre, er utgangspunktet at det samlede styre har signaturfullmakten. For det enkelte selskap kan det likevel fastsettes at enkelstående styremedlemmer skal være signaturberettiget, eller at signaturfullmakten skal utøves av flere styremedlemmer i fellskap. I aksjeselskap kan dessuten administrerende direktør og bestemt betegnede ansatte gis signaturfullmakt. I ansvarlige selskaper uten styre, er den enkelte deltager signaturberettiget. I Foretaksregisteret registreres opplysninger om hvem som innehar signaturfullmakten.


Sjekkliste:

Sjekkliste: Finn tips og råd til hvordan du kan sjekke opp firmaer hos Proff Forvalt.


Skattekostnad på ekstraordinært resultat:

Skattekostnad på ekstraordinært resultat
Skattekostnadene på det ekstraordinære holdes for seg selv i regnskapet.

Skattekostnadene regnes to ganger i resultatregnskapet. Det ene er skattekostnad på ordinært resultat, mens den andre posten er skatt på ekstraordinært resultat.


Skattekostnad på ordinært resultat:

Skattekostnad på ordinært resultat Dette er en post som tar for seg skattekostnaden på driften og den finansielle situasjonen til foretaket.

Skattekostnadene på ekstraordinært resultat kommer i egen post.


Slettede foretak

Proff Forvalt inneholder alle slettede foretak tilbake til 2000. Du vil dermed få informasjon om selskap som kanskje ligger i din database, men som er ”døde” fra de offentlige registrene.


Soliditet:

Formel:

SEK * 100
SGE

SEK: Sum egenkapital
SGE: Sum egenkapital og gjeld

Kommentar:  Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 3% 3,00-9,99% 10,00-17.99% 18-40% > 40%

Soliditetsanalyse

Via Proff Forvalt kan du raskt finne ut om et firma er solid. I tillegg til å komme med en kommentar til soliditeten inneholder tjenesten en rekke analyser på: Egenkapitalandel, rentedekningsgrad, finansieringsgrad, langsiktig lagerfinansiering, gjeldsgrad, kortsiktig gjeldsandel og langsiktig gjeldsandel.


Sparebank (SPA)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Staten (STAT)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Statsforetak (SF)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Status på firma

På Proff Forvalt kan du verifisere firma ved å sjekke den daglig oppdaterte statusen. For eksempel aktivt, konkurs, slettet, oppløst eller fusjonert.


Stiftelse (STI)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Stiftelsesdato

Under basisinformasjon på Proff Forvalt kan du sjekke opplsyninger om når den registrerte enheten er stiftet. Kanskje du lurer på hvem som har 50 års jubileum i år? Utvidet søk hjelper deg med å finne disse selskapene.


Stopplister

I segmenteringsverktøyet, kan du legge inn stopplister med organisasjonsnummer. Disse organisasjonsnumrene vil da bli ekskludert fra søkeresultatet. Stopplister fra Proff Forvalt vil automatisk bli lagret på rett format (1 kolonne med 1 organisasjonsnummer per linje).

Antall foretak og krav til filformat
Du kan benytte lister du allerede har. Filformat må være komma-, semikolon- eller tab-separert (.txt eller .csv), og organisasjonsnummer må være i første kolonne.

Ønsker du å benytte et Excel-dokument som stoppfil, kan denne enkelt lagres som komma-, semikolon- eller tab-separert tekstfil (.csv). Organisasjonsnummer må være i kolonne A og i første arkfane. Lagre gjerne en versjon med kun organisasjonsnummer. for raskere opplasting.

Et enkelt alternativ, kan være å lime organisasjonsnumrene inn i et Notepad-dokument og lagre dette som ".txt".

For raskest mulig opplasting, anbefaler vi at stoppfiler innholder kun organisasjonsnummer. Filer større enn 3 MB kan ikke lastes inn, og vil gi en feilmelding.

Stopplister kan inneholde maksimalt 10 000 organisasjonsnummer.


Sum anleggsmidler:

Sum anleggsmidler er summen av alle de langsiktige midlene i foretaket.

Består av immaterielle anleggsmidler, varige driftmidler og finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler er normalt verdsatt til anskaffelsesverdien og deretter redusert for regnskapsmessig avskrivninger.


Sum avsetninger til forpliktelser:

Sum avsetninger til forpliktelser
Foretaket har en post i balansen for forpliktelser i fremtiden. Dette kan for eksempel være pensjonsforpliktelser eller utsatt skatt.


Sum driftsinntekter:

Sum driftsinntekter er inntekten som kommer inn som en konsekvens av driftsaktiviviteten i foretaket. I tillegg til dette kommer finansinntekter og ekstraordinære inntekter. Dette deles inn i to typer; salgsinntekter og andre driftsinntekter. Typiske andre driftsinntekter kan være leieinntekter eller gevinst på salg av anleggsmaskiner.

Det kan være verdt å merke seg at disse tallene er uten skatter og avgifter


Sum driftskostnader:

Sum driftskostnader er kostandene i forbindelse med driftsaktivititeten i foretaket. Dette er delt inn i varekostnader, avskrivninger og nedskrivninger, lønnskostnader og andre driftskostnader.


Sum egenkapital:

Sum egenkapital er den delen av eiendelene som er finansiert gjennom egeninnsats fra eierne. Sagt med andre ord er dette den del av eiendelenes verdi som ikke er finansiert med gjeld.

Dersom det er mer gjeld enn det er eiendeler i selskapet vil egenkapitalen være negativ.

Sammensatt av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital


Sum eiendeler:

Sum eiendeler er summen av verdiene i selskapet. Eiendelene er finansiert med totalsummen av gjelden og egenkapitalen.


Sum finansielle anleggsmidler:

Sum finansielle anleggsmidler: er verdipapirer (aksjer, obligasjoner, lån mm) som er av strategisk art. Eksempel kan være en stor aksjepost i et annet selskap som foretaket bruker for å øve innflytelse over lengre tid.

Også fordringer som er ventet å ha en løpetid på over ett år føres under denne posten i balansen.


Sum finansinntekter:

Sum finansinntekter er inntekter på foretakets finansielle plasseringer.

Eksempler på finansielle inntekter er utbytte på verdipapirer, gevinst på finansielle omløpsmidler og inntekter på lån som er gitt.


Sum finanskostnader:

Sum finanskostnader er kostnader knyttet til foretakets finansielle forpliktelser. Det dekker også tap på salg av finansielle omløpsmidler, renter på lån og kreditter.


Sum fordringer:

Sum fordringer er beløp bedriften har utestående hos kunder eller andre skyldere. Fordringene skal være ment å innbringes innen ett år for at de skal klassifiseres under omløpsmidler.


Sum gjeld:

Sum gjeld er bedriftens gjeld totalt.

Gjelden består av langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld.


Sum gjeld og egenkapital:

Sum gjeld og egenkapital er den totale summen foretakets eiendeler er finansiert med.


Sum immaterielle anleggsmidler:

Sum immaterielle anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler er eiendeler som er av strategisk verdi, men ikke knyttet til noen fysisk eiendel. Dette kan for eksempel være patenter, goodwill eller aktiverte kostnader.

Dersom en for eksempel utvikler et produkt som ennå ikke har en fysisk verdi, vil kostnadene rundt dette, kunne føres som immaterielle anleggsmidler.


Sum innskutt egenkapital:

Sum innskutt egenkapital er kapital innskutt av eierne, dvs. aksjekapital / selskapskapital. I tillegg kommer overskuddsfondet i de tilfellene der innskutt kapital er høyere enn kursen på aksjene.


Sum investeringer:

Sum investeringer er investeringer som kan likvideres i løpet av ett år og som ikke er av strategisk art.

Gode eksempler på dette er aksjer og korte rentepapirer.


Sum langsiktig gjeld:

Sum langsiktig gjeld er gjeld som har lenger løpetid enn ett år.

Langsiktig gjeld deles i to:

  • Avsetninger til forpliktelser
  • Annen langsiktig gjeld
Dette er ofte lån som er opptatt for å finansiere nyinvesteringer, og det er ofte stilt pantesikkerhet for slike lån da de ofte er av betydelig størrelse.


Sum omløpsmidler:

Sum omløpsmidler er aktiva bedriften har til disposisjon (disponible midler)

Summen av eiendeler som ikke er av varig eie eller bruk. Dette er med andre ord verdier som er ventet å kunne gå i omløp innen ett år.

Omløpsmidlene kan ikke verdsettes til høyere enn anskaffelseskost eller tilvirkningskost og kan heller ikke være mer verdsatt enn dens realistiske verdi. Disse verdiene kan ikke skrives opp i verdi dersom midlene blir mer verdt med mindre det blir tilvirket over lengre tid og får økt verdi som et resultat av produksjon.

Omløpsmidler består av varelager, fordringer, investeringer og kasse / bank / post.


Sum opptjent egenkapital:

Sum opptjent egenkapital er egenkapitalen som er opptjent som følge av resultatene i bedriften.


Sum overføringer og disponeringer:

Sum overføringer og disponeringer er en sumpost som for disponeringene av årsresultatet.


Sum varelager:

Sum varelager er lageret varer som foretaket har liggende. Selv om omløpshastigheten på varelageret kan være større enn ett år hos enkelte foretak plasseres dette under kategorien omløpsmidler, siden varelageret ikke er ment å være i varig eie hos foretaket.


Sum varige driftsmidler:

Sum varige driftsmidler er fysiske anleggsmidler som for eksempel anleggsmaskiner, bygninger, eiendommer og transportmaskiner.


Særskilt oppdelt (OPMV)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.

Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud