Logg inn på Proff Forvalt

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

K

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Kapitalens omløpshastighet:

Formel:

SDI
( SGE(x-1) + SGE(x) ) / 2

SDI: Sum driftsinntekter
SGE(x): Sum gjeld og egenkapital i år (x)
SGE(x-1): Sum gjeld og egenkapital i år (x-1)

Kommentar:
Viser hvor mange ganger kapitalen i selskapet skiftes ut i løpet av et år. Desto større dette forholdstallet er, desto lavere er risikoen for at foretaket ikke vil klare å betjene sine forpliktelser.
Dersom foretaket ikke klarer å generere overskudd over tid, vil risikoen øke for at selskapet midler tappes.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 1 1 2-3 4 > 4

Bankinnskudd, kontanter o.l.:

Bankinnskudd, kontanter o.l. er kontanter eller verdier som er registrert i bank og lignende institusjoner.


Kirkelig enhet (KIRK)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Kommandittselskap (KS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Kommunalt foretak (KF)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Kommune (KOMM)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Konkurrentanalyse

(Benchmarking) Når du jobber med bransje- og konkurrentanalyser, er det en stor utfordring å trenge gjennom skogen av tallmateriale for å finne de viktige opplysningene. Viktig er det også å sikre at dataene er komplette og faktisk sammenlignbare. Du velger firma, og Proff Forvalt lager en rapport til deg som sammenligner regnskapstallene deres.


Konkurs

Proff Forvalt inneholder informasjon om status på alle registrerte enheter og foretak. Dersom et firma har gått konkurs fremkommer dette tydelig på tjenesten.


Konkursbo (KBO)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Konkursprediksjon/konkurssannsynlighet

Hver dag varsler Brønnøysundregistrene oss om firmaer som har gått konkurs. Mange av konkursene kunne en via Proff Forvalt sin konkursprediksjon forutse. Ønsker du å inngå avtaler med firmaer som er tappet for reserver og ikke lenger kan gjøre opp for seg? Proff Forvalt estimerer hvor sårbar bedriften du søker opp, er i for å gå konkurs.


Konkursregisteret

Konkursregisteret inneholder opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo. Registeret inneholder sentrale opplysninger om hvert bo, blant annet hvem som er eller har vært daglig leder, styreleder og revisor i et konkursrammet foretak, og om styreleder, daglig leder eller innehaver har roller i andre foretak på tidspunktet for konkursåpning. På Proff Forvalt kan til en hver tid holde oversikt over hvilke firma som er konkurs. I tillegg kan du motta varsel om konkursåpning og konkursavslutning via Proff Forvalt sin overvåkingsløsning.


Konsernbidrag:

Konsernbidrag er penger som overføres mellom selskaper i et konsern. Mottakerselskapet blir skattepliktig for beløpet, og avgiver av konsernbidraget, får skattefradrag for det samme beløpet.

Krav som må være oppfylt for at en skal kunne avgi/motta konsernbidrag, er at begge selskapene i konsernet er aksjeselskap, og at morselskapet eier minst 90% av datterselskapet.


Konsernrelasjoner

Proff Forvalt viser konsernrelasjoner som gir en rask og god oversikt over foretaket sin mor, søster og døtre. Et kapitalsterkt konsern er en trygghet før en inngår avtaler. Et tvangsoppløst søsterselskap vil være et faresignal.


Kontaktperson

Når et firma registreres i Brønnøysundregistrene, plikter en å oppgi firmaet sin kontaktperson. Dette er i de aller fleste tilfeller daglig leder i selskapet. Under basisinformasjon i Proff Forvalt, finner du juridisk kontaktperson for norske firmaer.


Kontantstrømanalyse

Kontantstrømanalysen rapporteres inn av hver enkelt bedrift som en del av årsregnskapet. En kontantstrømanalyse viser kapitalanskaffelser og kapitalanvendelse i regnskapsperioden. Analysen gir et bilde av evnen til å finansiere drift, vekst og oppkjøp. Med utgangspunkt i den alene, eller i kombinasjon med resultatregnskapet og balansen beregnes en rekke forholdstall. I noen bedrifter kan ordinært resultat være misvisende på grunn av høye avskrivninger; ikke alle aktiva faller særlig i verdi, og til tider kan de stige. Legges avskrivningene til ordinært nettoresultat, får vi kontantstrømmen ("cash flow"). Aksjeloven § 11-8 annet ledd og regnskapsloven § 19 annet ledd stiller krav om finansieringsanalyse (strømningsanalyse) for foretak med en balansesum over 10 millioner kroner, over 200 ansatte eller som er børsnotert. Tallene legges inn løpende på Proff® Forvalt. Kontantstrøm kan mangle for ett eller flere år dersom det er feil i innrapporterte tall, det kan også være andre årsaker til mangler i vår database. Proff® Forvalt tar forbehold om feil i regnskapstallene. Kilde: Innleverte årsregnskap.


Kontorfellesskap (KTRF)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld er gjeld om forfaller innen ett år. Dette kan være kreditter, leverandørgjeld og periodiserte kostnader.

Utbytte som skal betales ut til eierne føres også som kortsiktig gjeld.


Kortsiktig gjeldsandel i prosent:

Formel:

SKG * 100
SED

SKG: Sum kortsiktig gjeld
SED: Sum eiendeler

Kommentar:
Viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert ved hjelp av kortsiktig gjeld.


Kredittkommentarer:

Kredittkommentarer er ment å varsle deg om informasjon som kan være spesielt verdt å merke seg. I tillegg til ordinær kredittkommentar, varsler vi konkursratinger, kunngjøringer med mulige negative konsekvenser, roller (kontaktpersoner) som har hatt tilknytninger til konkurser, økonomiske forhold og kommentarer fra revisor som kan ha konsekvenser for driften av selskapet. Selskap som ikke er regnskapspliktige gir naturlig nok færre varsler.


Kundekreditt:

Formel:

( ( KUF(x-1) + KUF(x) ) / 2 ) * 360
SI * 1,25

KUF(x-1): Kundefordringer år(x-1)
KUF(x): Kundefordringer år(x)
SI: Varesalg

Kommentar:  Kundekreditt er i stor grad avhengig av bransje.

Kontant Vanlig Lang
< 14 dg 15-30 dg > 30 dg

Kunngjøringer

Kunngjøringer viser hvilke endringer foretaket har vært gjennom. Daglig strømmer det inn ca 1500 endringer i næringslivet. Noen av disse kan være svært viktig for deg. For eksempel når Brønnøysundregistrene sender ut kunngjøring om tvangsoppløsning av selskap pga manglende revisor eller mangel på innsending av årsregnskap. På Proff Forvalt får du oversikt over alle kunngjøringer på firma registrert i Foretaksregisteret. I tillegg kan du motta varsel om endringer på firma av interesse, se overvåking. Sjekk oversikten over alle kunngjøringstyper i Proff Forvalt.

Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud